KFUM Västsvenska regionen

KFUM-rörelsen är enorm! Svenska delen av KFUM är dessutom del av båda världsorganisationerna YMCA och YWCA, med tillsammans nära 70 miljoner medlemmar. 

-Men här då, i Västsverige? Vilka finns här?

KFUM Västsvenska regionen – som äger och driver Lägergården Sparreviken består av inte mindre än 21 olika föreningar och scoutkårer i Västra Götaland och Halland. Tillsammans är vi ca 5000 personer som är engagerade inom någon del av KFUM-rörelsen här.

Vad är en region inom KFUM?

I §9 av KFUK-KFUM Sveriges stadgar (daterade 2015-11-14) definieras följande:

KFUK-KFUM Sveriges medlemsföreningar ska bilda regioner. Riksombudsmötet fastställer antal regioner och deras geografiska omfattning. KFUK-KFUM Sveriges medlemsföreningar i regionen ska bilda en ideell förening med stadgar som ska följa av Riksombudsmötet fastställd ”normalstadgar för region”.

Regioner får besluta om medlemsavgift.

Regionverksamhet ska bedrivas i överensstämmelse med av Riksombudsmötet fastställda ”principiella riktlinjer för regioner”. Uppfyller en region inte vad som föreskrivits kan Riksombudsmötet kräva rättelse.

Vid upplösning av region ska dess tillgångar tillfalla KFUK-KFUM Sverige och fördelas enligt av Riksombudsmötet fastställd ”normalstadga för region”. 

Det här innebär alltså att det är föreningarna i en geografisk region som bildar KFUM-regionen, men att den geografiska regionens omfång fastställs vid KFUM Sveriges Riksombudsmöte.

Målsättning med regionen / Regionens uppdrag
I en organisations stadgar brukar man tidigt ha punkten ”målsättning” som definierar själva syftet med organisationen. I vårt fall är det inte bara KFUM Västsvenskas stadgar som styr vårt uppdrag, utan uppdraget styrs också utifrån KFUM Sveriges övergripande syfte med regionindelningen.

 

De principiella riktlinjerna

Sedan Riksombudsmötet 2017 (KFUMs nationella beslutsorgan, kan liknas vid en riksdag för KFUM-rörelsen i Sverige) finns principiella riktlinjer för KFUMs regioner beslutade. Enligt dessa principiella riktlinjer för regioner har en region två stycken huvuduppgifter:

1. Förenings- och verksamhetsstöd

Regionernas främsta uppdrag är att ge stöd till sina medlemsföreningar och kårer. Regionerna ska stödja och möjliggöra föreningsutveckling av existerande föreningar/kårer och utvecklingen av nya föreningar/kårer. Regionen ska även stödja och underlätta för lokal verksamhet att arbeta i enlighet med KFUM- rörelsens idé- och värdegrund. Genom medlemskapet i KFUM Sverige, ansluts även föreningen/kåren till en region. Regionen ska samarbeta med och stödja alla KFUM-föreningar och kårer i sitt område. Inga undantag får göra från detta uppdrag.    

2. Samarbete med KFUM Sverige

Varje region ska bidra till att samarbetet med KFUM Sverige fungerar väl, då ett gott samarbete gynnar medlemsföreningar och kårer. Det innebär bland annat att delta på Regionernas Råd och Riksombudsmötet. Därtill ska varje region årligen skicka in sin verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, samt en medlemsförteckning över regionernas föreningar och kårer till KFUM Sverige senast den sista juni.

Våra stadgar

Normalt sett har en KFUM-region inga andra uppdrag än dessa, men KFUM Västsvenska skiljer sig lite från övriga regioner i att vi äger, driver och förvaltar Lägergården Sparreviken. I regionens egna stadgar formuleras vårt uppdrag enligt nedan:

§ 2 Uppgift

Regionen har inom ramen för KFUM Sveriges stadgar och bestämmelse till uppgift att:

  • Som serviceorgan stödja, utveckla, nydana och samordna föreningarnas verksamhet.
  • Svara för mer omfattande utbildningar och kursverksamhet.
  • Inför regionala myndigheter inom Regionens område svara för ansökan om bidrag.
  • Inför KFUM Sveriges Riksombudsmöte representera den verksamhet som inte är ansluten till specialförbund.
  • Utgöra, äga och förvalta lägergården Sparreviken (Dirhuvud 1:3) i Uddevalla kommun i Västra Götalands län och bland annat genom lägerverksamheten och andra aktiviteter på nämnda gård, främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning.
  • I övrigt arbeta enligt den verksamhetsplan som årsmötet varje år fastställer.

Regionens sammansättning

KFUM Västsvenska regionen täcker de två länen Västra Götaland och Halland. Det innebär att alla föreningar och scoutkårer, inom detta område, som är medlemmar i KFUM Sverige, även är medlemmar i KFUM Västsvenska regionen.

I dagsläget består regionen av:

21 stycken föreningar och scoutkårer.