Årsmöte 2024 KFUM:s Lägergård Sparreviken

Årsmöteskallelse

Hej Medlemsföreningar!
 
Årsmötet för KFUK-KFUM:s Lägergård Sparreviken äger rum 7 april 2024 kl 13-16 på Sparreviken. Alla ombud och åhörare är välkomna på lunch från kl 12. För att få lunch behöver din anmälan till årsmötet vara inne senast 31 mars. Anmälan sker här.

Vid årsmöte äger varje medlemsförening en röst för varje påbörjat hundratal medlemmar i medlemsföreningen på dagen för årsmötet, dock att det totala antalet röster för en medlemsförening aldrig kan överstiga tio.  
 

Inför mötet behöver behörig representant i respektive förening bekräfta ert medlemskap i föreningen KFUK-KFUM:s Lägergård Sparreviken och anmäla era ombud. Detta fylls i här.

Vid frågor, kontakta styrelsen på styrelsen@sparreviken.se
 
Varmt välkomna på årsmötet!

Motioner

Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner (förslag). Maila motioner till styrelsen@sparreviken.se.

Motionerna skall vara styrelsen till handa senast den 25 februari.

Möteshandlingar

Valberedning

Vi har en valberedning som inför årsmötet jobbar med att ta fram ett förslag till styrelse för föreningen.

Valberedningen nås på:
valberedningen@sparreviken.se

Valberedningen letar styrelseledamöter till Lägergården Sparreviken.

Sparreviken som verksamhet drivs av engagemang, initiativtagande och kärlek till verksamheten såväl som till alla människor som finns i den. Gården har drivits med samma kärlek av personer som varit här före oss, drivs av de personer som finns på gården just nu, och kommer drivas av de personer som vi lämnar den här gården till.
 
Bland de som fattar de viktiga besluten och tar de initiativ som gör skillnad på vår gård hittar vi anställda på gården, programmisar, hamnansvarig, men även ideella ledare, som formar verksamheten varje dag, och utgör rent faktiskt den grund som resten av verksamheten kan stå på.
 
Inte desto mindre är styrelsen det organ i vår verksamhet som sätter prägeln för hur vår gård ska vara om 1, 5 och 20 år framöver. Det är på den här nivån som planer för framtiden smids, prioriteringar i verksamheten görs, och nya ideér kläcks. Styrelsen diskuterar och fattar beslut om gården strategiska och långsiktiga inriktning. Arbetet sker även i tätt samarbete med verksamhetschefen, som arbetsleds av styrelsen.
 
Vi söker människor som brinner för Sparreviken, och som känner att de har tiden och energin för att sitta åtminstone två år i styrelsen, men gärna mer.
 
Vi söker utöver drivet och engagemanget även den som har kompetenser och erfarenheter som kan gynna styrelsearbetet. Mycket av styrelsearbetet berör ekonomiska och juridiska frågor, men kräver även förmågan att leda, planera och utföra projekt. Vi söker främst personer som har erfarenheten av liknande åtaganden sedan innan.
 
Om du tycker att detta verkar som rätt position för dig, eller om du känner en person som du tror skulle vara utmärkt för rollen; tveka inte att kontakta oss på valberedning@sparreviken.se
 
Allt gott,
På valberedningens vägnar,
Hugo Lidefelt”

Praktisk information

Plats: Lägergården Sparreviken
Datum: 7 april 2024
Tid: Lunch kl 12, årsmöte kl 13-16

Anmälningsformulär

Utdrag ur stadgarna

6§ Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång.

Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen tidigast 3 och minst 2 månader före årsmötet. Årsmöte skall avhållas på den ort som styrelsen bestämmer. Styrelsen får besluta att årsmötet skall genomföras digitalt.

Föredragningslista, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, förslag till verksamhetsplan samt budgetförslag, utsänds till medlemsföreningarna senast 3 veckor före årsmötet.

7§ Extra årsmöte
Extra årsmöte sammankallas när styrelsen eller föreningens revisor finner det nödvändigt, eller när 1/3 av  medlemsföreningarna så begär.

Kallelse med föredragningslista utfärdas av styrelsen tidigast två och senast en månad före extra årsmöte. Endast ärenden som upptagits i föredragningslistan får behandlas på extra årsmöte.

8§ Motionsrätt
Alla medlemsföreningar har rätt att motionera till ordinarie årsmöte. Motionerna skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Alla medlemsföreningar och varje medlem i en medlemsförening har rätt att motionera till ordinarie årsmöte.

9§ Rösträtt m.m.
Vid årsmöte äger varje medlemsförening en röst för varje påbörjat hundratal medlemmar i medlemsföreningen på dagen för årsmötet, dock att det totala antalet röster för en medlemsförening aldrig kan överstiga tio.

Medlemsförening skall senast i samband med röstlängdens fastställande uppvisa sådant underlag som krävs för att kontrollera medlemsantalet.

Medlemsförening äger rätt att närvara med lika många ombud som det antal röster medlemsföreningen har vid årsmötet. Ombud för medlemsförening skall styrka sin behörighet genom skriftlig fullmakt.

10§ Yttrande – och förslagsrätt
Yttrande – och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer förutom ombud för medlemsföreningarna också styrelsens ledamöter, valberedningen och revisorer samt i övrigt den eller de årsmötet beslutar tillerkänna sådan rätt.

11§ Omröstning på årsmötet
Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid stadgeändring gäller 19-20 §§.

Vid beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom krävs för ett giltigt beslut att minst två tredjedelar av de närvarande medlemsföreningarna vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, med minst tre månaders mellanrum, bifaller förslaget. Detsamma gäller upplåtelse av fast egendom som i väsentlig utsträckning begränsar föreningens möjlighet att självständigt nyttja den fasta egendomen.

Omröstning skall genomföras öppet, dock att personval skall ske med sluten omröstning om inte samtliga röstberättigade på årsmötet beslutar annat.

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, med undantag för lika röstetal vid personval, då lotten avgör.