Årsmöte 2023

Årsmöteskallelse

Bästa KFUM:are!

Återigen är det dags för oss inom (fd) KFUM Västsvenska regionen att summera ett verksamhetsår och denna gång är det förstås året 2022.

Därför kallar vi härmed till årsmöte den 23 april klockan 10–14.

Mötet kommer att genomföras digitalt. Det gör att ni också i år behöver anmäla er till mötet så att vi kan skicka ut möteslänken till alla deltagare. Anmälan görs i formuläret här på sidan senast den 22 april.

Varmt välkomna

Vid frågor, kontakta styrelsen på styrelsen@sparreviken.se

Motioner

Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner (förslag). Maila motioner till styrelsen@kfumvastsvenska.se.

Motionerna skall vara styrelsen till handa senast den 12 mars.

Möteshandlingar

Möteshandlingar kommera att publiceras här senast tre veckor innan årsmötet, dvs. den 2 april.

Valberedning

Vi har en valberedning som inför årsmötet jobbar med att ta fram ett förslag till styrelse för regionen. Valberedningen arbetar på uppdrag av regionens medlemmar och tar gärna emot förslag på kandidater. 

Valberedningen nås på:
valberedningen@kfumvastsvenska.se

Praktisk information

Plats:  Årsmötet genomförs digitalt 
Datum: 23 april 2023
Tid: 10.00-14.00

Anmälningsformulär

Anmälan årsmöte 2023

Här anmäler du dig till KFUK-KFUM:s Lägergård Sparrevikens(fd. Västsvenska regionens) årsmöte den 23 april, 2023. För att vi ska kunna skicka möteslänk till dig behöver vi din anmälan i formuläret nedan senast dagen innan mötet (dvs. den 22 april 2023). 

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)

Utdrag ur stadgarna

6§ Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång.

Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen tidigast 3 och minst 2 månader före årsmötet. Årsmöte skall avhållas på den ort som styrelsen bestämmer. Styrelsen får besluta att årsmötet skall genomföras digitalt.

Föredragningslista, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, förslag till verksamhetsplan samt budgetförslag, utsänds till medlemsföreningarna senast 3 veckor före årsmötet.

7§ Extra årsmöte
Extra årsmöte sammankallas när styrelsen eller föreningens revisor finner det nödvändigt, eller när 1/3 av  medlemsföreningarna så begär.

Kallelse med föredragningslista utfärdas av styrelsen tidigast två och senast en månad före extra årsmöte. Endast ärenden som upptagits i föredragningslistan får behandlas på extra årsmöte.

8§ Motionsrätt
Alla medlemsföreningar har rätt att motionera till ordinarie årsmöte. Motionerna skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Alla medlemsföreningar och varje medlem i en medlemsförening har rätt att motionera till ordinarie årsmöte.

9§ Rösträtt m.m.
Vid årsmöte äger varje medlemsförening en röst för varje påbörjat hundratal medlemmar i medlemsföreningen på dagen för årsmötet, dock att det totala antalet röster för en medlemsförening aldrig kan överstiga tio.

Medlemsförening skall senast i samband med röstlängdens fastställande uppvisa sådant underlag som krävs för att kontrollera medlemsantalet.

Medlemsförening äger rätt att närvara med lika många ombud som det antal röster medlemsföreningen har vid årsmötet. Ombud för medlemsförening skall styrka sin behörighet genom skriftlig fullmakt.

10§ Yttrande – och förslagsrätt
Yttrande – och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer förutom ombud för medlemsföreningarna också styrelsens ledamöter, valberedningen och revisorer samt i övrigt den eller de årsmötet beslutar tillerkänna sådan rätt.

11§ Omröstning på årsmötet
Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid stadgeändring gäller 19-20 §§.

Vid beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom krävs för ett giltigt beslut att minst två tredjedelar av de närvarande medlemsföreningarna vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, med minst tre månaders mellanrum, bifaller förslaget. Detsamma gäller upplåtelse av fast egendom som i väsentlig utsträckning begränsar föreningens möjlighet att självständigt nyttja den fasta egendomen.

Omröstning skall genomföras öppet, dock att personval skall ske med sluten omröstning om inte samtliga röstberättigade på årsmötet beslutar annat.

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, med undantag för lika röstetal vid personval, då lotten avgör.